Algemene voorwaarden van BLOK meubel

Opdrachtnemer: BLOK meubel te Eindhoven: K.v.K. nr:17163433, hierna te noemen BLOK meubel.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of een order plaatst bij BLOK meubel. 

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, vervaardiging en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en BLOK meubel gesloten overeenkomsten, alsmede op meerwerk, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met BLOK meubel tot stand zijn gekomen en door BLOK meubel als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard

Opdrachtovereenkomst

 1. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat BLOK meubel een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de door BLOK meubel verschafte offerte als overeengekomen gelden.
 2. Beide partijen hebben overeenstemming dat de aangegane overeenkomst niet tussentijds kan worden ontbonden.
 3. Meerwerk, aanpassingen, nadere wensen van de opdrachtgever, zullen altijd schriftelijk overeengekomen op basis van een daartoe door BLOK meubel aan de opdrachtgever te verstrekken offerte. Dit tenzij het meerwerk en/of aanpassing minder dan 15% van het totaal geoffreerde bedrag betreft. Mocht er sprake zijn van meerwerk en/of aanpassingen en dit vertraging in de tijdige aflevering tot gevolg hebben, dan is BLOK meubel daarvoor niet aansprakelijk

Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsconditie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, luidt als volgt:

– De opdrachtgever dient 50% van het totale bedrag inclusief BTW aan te betalen, alvorens de BLOK meubel start met bestellen van grondstoffen alsmede vervaardiging van producten.
– Zodra de door de opdrachtgever bestelde producten gereed zijn, en goedgekeurd door zowel BLOK meubel als de opdrachtgever op basis van de eerder gesloten overeenkomst, dient de opdrachtgever 50% van het totale bedrag inclusief BTW te betalen aan BLOK meubel, alsmede alle schriftelijk overeengekomen kosten voor meerwerk en/of aanpassingen. Deze betaling dient te geschieden alvorens BLOK meubel overgaat tot levering en/of plaatsing van de producten.

 1. Alle betalingen zullen geschieden ten kantore van BLOK meubel of op een door deze aan te wijzen bankrekening.
 2. Vóór en tijdens de uitvoering van de order is BLOK meubel gerechtigd zekerheid te eisen voor een correcte betaling. Blijft de opdrachtgever ingebreke met het stellen van voldoende zekerheid, dan is BLOK meubel gerechtigd verdere werkzaamheden te staken.
  d. De opdrachtgever is in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien deze niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met BLOK meubel, deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet.
  e. Wanneer het verzuim niet binnen redelijke termijn gezuiverd wordt, is BLOK meubel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De reeds betaalde voorschotten blijven BLOK meubel verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door BLOK meubel nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door BLOK meubel gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. In geval de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, of anderszins is opgehouden te betalen, is komen te overlijden, dan wel onder curatele wordt gesteld, worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van BLOK meubel op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Levertijden

 1. De levertijd gaat in op de dag van ontvangst van aanbetaling, de tussen opdrachtegever en BLOK meubel overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

– Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de opdrachtgever, wordt de overeengekomen levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

– Indien aan de zijde van BLOK meubel vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen van betalingen door de opdrachtgever, wordt de overeengekomen levertijd eveneens verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.

– Indien buiten schuld van BLOK meubel vertraging ontstaat tengevolge van bestelde materialen niet die tijdig worden geleverd, wordt de overeengekomen levertijd voor zover nodig verlengd.

Product kenmerken

 1. De massief houten meubelen worden gekenmerkt door oneffenheden, scheurtjes, gaatjes veroorzaakt door het gebruik, de blootstelling aan het klimaat of de inwerking van vb. de houtworm. Deze kenmerken geven het authentieke karakter aan het meubel en kunnen niet als een beschadiging van of een defect aan het meubel beschouwd worden.
 2. Massief vervaardigde meubelen zijn onderhevig aan temperatuur en vochtigheid. Het effect van temperatuurverschillen en vochtigheid op het hout manifesteert zich door het optreden van scheuren, het inkrimpen of uitzetten van de panelen en planken waaruit het meubel is opgebouwd. Dit effect kan geenszins als een defect of waardeverlies van het meubel beschouwd worden.
 3. De verftechnieken die gebruikt worden geven een kleureffect op het meubel dat uniek is voor elk meubel aangezien dit effect bepaald wordt door de houtstructuur.

 Garantie

 1. Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, die uitsluitend of overwegend direct gevolg zijn van een onjuistheid in de door BLOK meubel ontworpen constructie of gebrekkige afwerking.
 2. De koper wordt geacht de goederen bij levering te controleren. Alle anomalieën of beschadigingen moeten onmiddellijk door de koper gemeld worden. Alle later meegedeelde beschadigingen kunnen niet ten laste van de verkoper vallen.
 3. Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, glas, verkleuring van hout en andere ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.
 4. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van de opdrachtgever of slijtage.

Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Alle door BLOK meubel verrichte leveringen en werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, doch voor risico van de opdrachtgever. Derhalve is BLOK meubel jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade, en vrijwaart de opdrachtgever BLOK meubel voor aanspraken van derden wegens schade;

– voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden of enig verzuim in de uitvoering van de gegeven order

– ten gevolge van een gebrek cq. de kwaliteit van geleverde zaken

– veroorzaakt door diegene die zij tot de uitvoering van de order cq. overeenkomst (deels) in haar plaats heeft gesteld

 1. Storing in het bedrijf van BLOK meubel ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen BLOK meubel en opdrachtgever zullen worden opgeschort zolang als de overmachtsituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht BLOK meubel van haar verplichtingen en maakt het haar op generlei wijze schadeplichtig
 2. In geval van overmacht zal BLOK meubel daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling het recht om de order te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst naar evenredigheid te vergoeden.
 3. BLOK meubel accepteert nimmer aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van gederfde winst, omzet bedrijfsschade of gevolgschade voortvloeiend uit de door BLOK meubel geleverde diensten, in welke vorm dan ook.

Eigendomsvoorbehoud 

 1. De goederen blijven het eigendom van BLOK meubel tot de opdrachtgever het volledige bedrag betaald heeft. De reeds betaalde voorschotten blijven BLOK meubel verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden na te komen, is BLOK meubel gerechtigd, zonder ingebrekestelling het werk terug te nemen.
  c. De opdrachtgever is verplicht BLOK meubel terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het werk waarop een eigendomsvoorbehoud van BLOK meubel rust.

Intellectueel en industrieel eigendom

 1. Onder geen enkele omstandigheid zal de verkoop een overdracht van de rechten van BLOK meubel met betrekking tot de verkochte modellen inhouden.
 2. BLOK meubel behoudt het auteursrecht voor op de door hem gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen en ideeën. Deze blijven zijn eigendom, tenzij de auteursrechten uitdrukkelijk schriftelijk door BLOK meubel worden afgestaan. Indien de opdrachtgever door BLOK meubel gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen of ideeen onrechtmatig gebruikt, zal BLOK meubel de opdrachtgever kosten in rekening brengen met een minimum van 5% van het aan de opdrachtgever geoffreerde bedrag.

Toepasselijk recht

 1. Op alle uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig verklaard wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.

Onze klanten

Enthousiaste klanten zijn onbetaalbaar

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur ons dan een email of neem contact op via het formulier.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×